Warunki rozwoju samorządności.

Samorządność może się rozwijać tylko w państwie obywatelskim,  opartym na modelu terytorialnym.

Ludzie mają zbliżone potrzeby, niezależnie od zawodu czy miejsca pracy.

Wszyscy chcemy dobrych szkół, sprawnej służby zdrowia, dobrych dróg i zapewnionego bezpieczeństwa. A te potrzeby może najlepiej zaspokoić właśnie władza samorządowa.

Samorządność jest niezbędnym elementem ustroju demokratycznego, bo demokracja to rzeczywisty i ciągły udział obywateli w życiu publicznym i sprawowaniu władzy, a nie tylko udział w wyborach.

Konieczny jest wysiłek na rzecz przyspieszenia przemian w mentalności społecznej i budowania nowych wzorców zachowań obywatelskich.

Rozwój samorządności stwarza członkom społeczności lokalnych możliwość udziału w sprawowaniu władzy i samodzielnego decydowania o własnych sprawach.

W jaki sposób to uczynić?

Wydaje się, że najważniejszym elementem jest otwarcie władz na obywateli. Aby to osiągnąć, konieczne jest zapewnienie pełnej przejrzystości działań samorządu i włączenie obywateli w proces decydowania o sposobach i kierunkach rozwoju wspólnoty.

0 Responses to “Warunki rozwoju samorządności.”


Comments are currently closed.