Fundusze Europejskie 2014 – 2020…

Szanowni Wyborcy!

Kolejnym celem, który  przybliżamy Państwu, by nie stwarzał martwego zapisu to: Skuteczne pozyskiwanie funduszy unijnych na tworzenie nowych miejsc pracy, pozyskiwanie terenów inwestycyjnych i inwestorów.

Nowa perspektywa finansowa stwarza ogromne możliwości, co dokładnie określa Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014 – 2020, która weszła w życie 13 września b.r.

W latach 2014 – 2020 Polska zainwestuje 82,5 mld euro z unijnej polityki spójności. Środki te będzie można zainwestować m.in. w innowacje, przedsiębiorczość, autostrady i drogi ekspresowe, badania i rozwój, zielona energia, transport przyjazny środowisku, społeczeństwo informacyjne, włączenie społeczne.

Największy wzrost wydatków dotyczyć będzie innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców. Dzięki szerszej ofercie zwrotnych instrumentów finansowych (m.in. pożyczek, poręczeń) będzie można wesprzeć więcej projektów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

Stawiamy sobie wyzwanie trudne – chcemy pobudzić przedsiębiorczość młodych ludzi, doprowadzając tym samym do ograniczenia bezrobocia. Pomysł na biznes, to znalezienie pomysłu na siebie. Jesteśmy na to gotowi, trzech  moich kandydatów na radnych to młodzi przedsiębiorcy, którzy wzięli na siebie to wyzwanie.

Tworząc przyjazny klimat do inwestowania w naszej gminie powstaną nowe miejsca pracy. Nowa perspektywa unijna będzie sprzyjać właśnie takim działaniom.

Wspierając rolnictwo i przetwórstwo wytyczymy kierunek do rozwoju terenów wiejskich. Pomoc marketingowa w wypromowaniu produktów lokalnych i pozyskanie rynków zbytu to kolejne wyzwanie dla samorządu.

Stawiamy na zrównoważony rozwój gminy. Dogodne położenie wzdłuż Szosy Warszawskiej to miejsce dla inwestorów i tworzenie nowych miejsc pracy. Z drugiej strony, wykorzystując walory przyrodnicze Doliny Narwi stwórzmy lobby turystyczne na rodzinny weekend’owy wypoczynek. Sport, turystyka, rekreacja to zaczątek do aktywizacji społeczeństwa, a w przyjaznej atmosferze rodzą się inicjatywy mieszkańców.

Nowy budżet to również inwestycje w miasta. Wsparcie otrzymają projekty związane z kompleksową rewitalizacją – to dobry czas na zadbanie o nasze centrum (rynek). Ponadto, miasta wojewódzkie wraz z okalającymi gminami będą realizować wspólne projekty m.in. związane z dostępnością komunikacyjną.

Krajowe programy operacyjne (jest ich 6)  – to kolejne środki do podziału.

Nie prześpijmy tego okresu, bo zostaniemy już tylko skansenem. Fundusze europejskie to największe wyzwanie jakie przed nami stoi, nie boimy się po nie sięgać, to ogromna szansa i nie damy jej zmarnować.

Zapraszamy do urn wyborczych w dniu 16 listopada, jeśli chcesz zmieniać przyszłość to Twój obowiązek.

KWW Porozumienie Wyborcze

Wandy Jankowskiej

Wygrajmy razem !

0 Responses to “Fundusze Europejskie 2014 – 2020…”


Comments are currently closed.